2022 - 2023

Deklaracja dostępności

Przyszłość

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej nowesztuki.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-01
Data aktualizacji strony internetowej: 2023-03-24

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • serwis zawiera pliki PDF, DOC itp., choć korzystanie z nich starano się ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów w niektórych obszarach witryny,
 • brak opublikowanej i dostępnej cyfrowo mapy serwisu,
 • nie wszystkie poruszające się treści mają opcję wstrzymywania i zatrzymywania.

Wyłączenia:

 • filmy, które miały premierę przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie posiadają napisów dla osób niesłyszących (filmy udostępnione w zakładce Archiwum).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-12-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Biura Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu znajdują się w budynku Centrum Kultury Zamek (ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań) – deklaracja dostępności architektonicznej budynku znajduje się na stronie: https://ckzamek.pl/deklaracja-dostepnosci/

Wydarzenia Centrum Sztuki Dziecka odbywają się w Scenie Wspólnej (ul. Brandstaettera 1, 61-663 Poznań):

 • Scena Wspólna to miejsce realizacji działań artystycznych CSD (które jest jej współgospodarzem) i jest to budynek parterowy,
 • na parkingu znajduje się odpowiednio oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do Sceny prowadzi jedno główne wejście, drzwi są szerokie. Są one ciężkie i trudno otworzyć je samodzielnie osobie poruszającej się na wózku lub osobie z niepełnosprawnością wzroku,
 • kasa biletowa znajduje się na wprost wejścia oraz przy wejściu do foyer – obie znajdują się na odpowiedniej wysokości do komunikacji z osobą na wózku,
 • ciągi komunikacyjne są szerokie, nie znajdują się w nich żadne przeszkody (np. meble, stojaki),
 • Scena Wspólna posiada toaletę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • w toalecie Sceny Wspólnej znajduje się system przywoływania,
 • osoby poruszające się na wózku mogą zająć dowolne miejsce na parterze widowni,
 • we foyer znajdują się ławki, na których można usiąść, czekając na rozpoczęcie wydarzenia,
 • brak kontrastowych oznaczeń na szklanych przestrzeniach (drzwi, ściany).

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

 • Centrum Sztuki Dziecka zapewnia osobom g/Głuchym kontakt za pośrednictwem tłumaczki PJM – chęć skorzystania z tłumaczenia należy zgłosić mailowo: mmaksimowicz@csdpoznan.pl lub telefonicznie (także za pośrednictwem aplikacji WhatsApp): 884 936 747, Tłumaczka dyżuruje w środy (g. 17.00 – 18.00) i soboty (g. 11.00 – 12.00)
 • osoba obsługująca kasę w Scenie Wspólnej posługuje się płynnie PJM,
 • część wydarzeń organizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka jest tłumaczona na PJM oraz przygotowywana jest do nich audiodeskrypcja,
 • materiały video publikowane w mediach społecznościowych CSD zawierają napisy dla osób niesłyszących
 • grafiki i zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych CSD posiadają teksty alternatywne
 • w trakcie naszych wydarzeń istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu lub online,
 • bilety dla asystentów_tek osób z niepełnosprawnością na wszystkie wydarzenia można zakupić w cenie 1 zł,
 • w Scenie Wspólnej (Duża Scena) zainstalowana jest pętla indukcyjna
 • w Scenie Wspólnej nie ma uwidocznionego planu przestrzeni, jednak wszystkie przestrzenie są opisane (np. szatnia, kasa, toaleta, itd.),
 • w Scenie Wspólnej drzwi prowadzące na widownię, do toalet, do poszczególnych przestrzeni Sceny oznaczone są tabliczkami z alfabetem Braille’a
 • na stronie nie ma tekstów ETR oraz nagrań video z informacją o działalności instytucji z tłumaczeniem na PJM (ich przygotowanie zaplanowane jest na rok 2024).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to do Marty Maksimowicz, koordynatorki ds. dostępności Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – mailowo: mmaksimowicz@csdpoznan.pl lub telefonicznie (także za pośrednictwem aplikacji WhatsApp): 884 936 747.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail,
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Tą samą drogą możesz składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Link do strony PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo.